Dostępność
youTube
FB

lekarz

OGŁOSZENIE 

REGIONALNE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU

 

ZATRUDNI

LEKARZA

DO KWALIFIKOWANIA

 KANDYDATÓW na DAWCÓW KRWI

i DAWCÓW KRWI

na akcjach wyjazdowych na terenie działalności

 RCKiK we Wrocławiu

oraz

 

 

W TERENOWYM ODDZIALE

W GŁOGOWIE

forma zatrudnienia do uzgodnienia

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podpisany: list motywacyjny i C.V.

2.      Podpisanie oświadczenia o treści " wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia  29.08. 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)

3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z prawem wykonywania zawodu

4.      Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie bądź składanie dokumentów osobiście w terminie do dnia 05.10.2016r.na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaim. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pokój S.3.10

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: : oferta pracy – RCKIK/DMO/5/2016.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi:    Tel. 71 371 58 18;  kom. 608 351 649

lub z kierownikiem Terenowego Oddziału w Głogowie: Tel. 76  831 49 23

1.      Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do RCKIK we Wrocławiu).

2.      Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

3.      Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.